Urząd Miasta i Gminy Szamotuły - PRZETARGI

Materiał informacyjny Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Szamotułach, przy ulicy Bruneck, stanowiących własność Gminy Szamotuły

Przedmiotem I przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:


Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Zgodnie ze zmianą planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenów usług rzemiosła z prawem budowy budynku mieszkalnego w Szamotułach w rejonie ul. Sportowej zatwierdzonym Uchwałą NR XXII/203/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 sierpnia 2000r. (Dz.Urzęd.Woj.Wielkopolskiego nr 64, poz. 862 z 29 września 2000r.) działki położone na gruntach miasta Szamotuły oznaczone numerami geodezyjnymi powyżej opisanymi, są położone na terenach zabudowy rzemieślniczej z prawem budowy budynku mieszkalnego o symbolach 1 UR/M i 3 UR/M.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i gaz.

I przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2021 r., o godzinie 9:00, w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium na wybraną nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki, tytuł przelewu ,,Przetarg – ul. Bruneck działka nr ......” w terminie do 13 września 2021 r.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania.

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Lipnicy,
stanowiących własność Gminy Szamotuły

Przedmiotem I przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Powyżej opisane nieruchomości zgodnie z zapisami Uchwały nr XXIV/218/2000 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 października 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych, usług i aktywizacji gospodarczej w Lipnicy, działki znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej (2MN).

I przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 13:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg- działka nr … Lipnica”.

Osoby uczestniczące w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły
o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Otorowie, przy ulicy Mikołajczyka, stanowiących własność Gminy Szamotuły

Przedmiotem I przetargu ustnego, nieograniczonego są następujące działki ewidencyjne:


Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Ww. działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLII/488/2017 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Otorowo, gmina Szamotuły, Dz.U.Woj.Wlkp. z dnia 8 stycznia 2018 r. poz. 419). W powyższym planie miejscowym działki nr 773/8, 773/13,773/16, 773/17 oraz 773/20 przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, oznaczone symbolem 2MN, 1 MN natomiast działki numer 773/14, 773/15, 773/18 i 773/19 przeznaczone są pod teren rolniczy 10R.

I przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2021 r., o godzinie 10:00, w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium na wybraną nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki, tytuł przelewu ,,Przetarg – Otorowo działka nr ......” w terminie do 13 września 2021 r.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w Szamotułach, przy ulicy Skrajnej, stanowiących własność Gminy Szamotuły

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Powyżej opisane nieruchomości znajdują się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr XX/233/12 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Skrajnej w Szamotułach, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2873 z dnia 26 czerwca 2012r.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki będące przedmiotem przetargu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o symbolach 6MN i 7MN.

Działki o numerach ewidencyjnych 1139/23, 1139/26 i 1139/28 są częściowo zadrzewione.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży znajdują się w strefie uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg miejski i kanalizację zbiorczą.

I przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2021 r. o godz. 11:00 w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg- działka nr … Skrajna”.

Osoby uczestniczące w przetargu winny przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej.


Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o I przetargu ustnym, nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Szamotułach, przy ulicy Wiosny Ludów, stanowiącej własność Gminy Szamotuły

Przedmiotem I przetargu ustnego, nieograniczonego jest działka ewidencyjna:

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Działka nr 1047/3 w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XLV/557/2014 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 17 marca 2014 r. położona jest na terenie rolnym.

I przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2021 r., o godzinie 9:00, w sali nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły przy ulicy Dworcowej 26.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium na nieruchomość gruntową w wysokości podanej powyżej na konto Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły nr 65 9072 0002 2004 0402 9089 0003 w Banku Spółdzielczym Duszniki, tytuł przelewu ,,Przetarg – działka nr 1047/3” w terminie do 11 października 2021 r.

Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów do jej reprezentowania.

Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wszelkie koszty notarialne, sądowe i podatkowe pokrywa strona kupująca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowych informacji o sprzedaży ww. nieruchomości będących przedmiotem przetargu udziela Pani Kamila Jasińska w Wydziale Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej – Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły pokój nr 14, budynek D lub pod numerem telefonu 61 29 27 544.

Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, w prasie lokalnej, w prasie codziennej ogólnokrajowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły www.bip.szamotuly.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Szamotuły zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny, informując o tym w prasie lokalnej i codziennej ogólnokrajowej.

URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły
https://szamotuly.pl/
tel. 61 292 75 01

Dodaj ogłoszenie